A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 11/2017

Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Rozwód, Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, Tampa

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z listopada 2017, zatytułowany:  Rozwód na Florydzie – Odpowiedzi na pytania czytelników.

“Rozwód na Florydzie – C.D.”

Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na pytania czytelników

Po publikacji sierpniowego artykułu na temat prawa rodzinnego na Florydzie, otrzymałam wiele pytań od czytelników Biuletynu. Na wybrane pytania czytelników odpowiadam poniżej. Dla ochrony prywatności, imiona czytelników zostały zmienione.

Anna z Hudson pyta: Mój mąż opuścił mnie i wyjechał z Florydy. Nie znam jego adresu. Czy mogę przeprowadzić rozwód bez jego udziału?

Droga Pani Anno,

Do otrzymania rozwodu na Florydzie wystarczy, że tylko jedno z małżonków mieszka na Florydzie i chce się rozwieść. Tak więc, może Pani przeprowadzić rozwód bez obecności męża na Florydzie pod warunkiem, że zawiadomi go Pani o rozwodzie. W przypadku, gdy nie zna Pani jego adresu ma Pani obowiązek poczynić sumienne starania aby go odnaleźć. Jeżeli pomimo starań nie uda się się Pani odnaleźć męża, wówczas może Pani zawiadomić go o rozwodzie przez publikację w lokalnej gazecie lub ogłoszenie w budynku sądu.

Michał z Clearwater Beach pyta: Matka mojego dziecka nie jest moją żoną. Niedawno rozstaliśmy się i ona zabrania mi widywania mojego syna. Jakie są moje prawa? Czy mogę zadzwonić na policję i poprosić o interwencję?

Drogi Panie Michale,

Jeżeli nigdy nie byliście małżeństwem, będzie Pan musiał wystąpić do sądu o ustalenie praw rodzicielskich. W niektórych przypadkach konieczne będzie również wcześniejsze wystąpienie do sądu o ustalenie ojcostwa. Ustalenie tego, czy sąd Florydy będzie miał właściwość do rozpatrzenia Pana sprawy zależy od miejsca pobytu dziecka. Po zatwierdzeniu przez sąd planu rodzicielskiego, tzw. „Parenting Plan”, będzie Pan miał prawo partycypować w wychowaniu dziecka i spędzać z nim czas według ustalonego planu. Sąd ustali też wysokość alimentów na dziecko. LIczba nocy, które dziecko będzie spędzać w Pana domu ma wpływ na wysokość alimentów, zalecam więc konsultację z doświadczonym prawnikiem w kwestii przygotowania planu rodzicielskiego. W przypadku braku przemocy rodzinnej, nie ma sensu dzwonić na policję, gdyż policja nie będzie Panu mogła tu pomóc. Sprawy cywilne regulowane są przez nakaz sądowy, po uzyskaniu którego nabędzie Pan prawo do regularnego widywania syna i współdecydowania o jego wychowaniu.

Marzena z Largo pyta: W trakcie rozwodu zamierzam ubiegać się o wyłączność w opiece nad dziećmi. Chcę również wrócić z dziećmi do Polski. Czy będzie to możliwe?

Droga Pani Marzeno,

Otrzymanie wyłącznej opieki nad dziećmi przy całkowitym odizolowaniu od dzieci drugiego rodzica przyznawane jest na Florydzie niezwykle rzadko i tylko w drastycznych przypadkach. Sąd zawsze kieruje się najlepszym interesem dziecka i choć każdy indywidualny przypadek jest inny, to generalnie każde dziecko ma prawo do obecności w jego życiu obojga rodziców. Jeżeli mąż nie jest dobrym ojcem, ma Pani szansę na otrzymanie większości czasu z dziećmi. Natomiast dla męża sąd może wyznaczyć wizytacje. W uzasadnionych okolicznościach, na przykład gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa dziecka, mogą to być wizytacje pod nadzorem. Aby wyjechać z dziećmi z Florydy na czas dłuższy niż 60 dni i na odległość większą niż 50 mil, będzie Pani musiała uzyskać zgodę męża. Jeżeli mąż nie wyrazi zgody, wówczas należy wystąpić o zgodę na wyjazd do sądu. Jeżeli sąd uzna, że wyjazd jest w najlepszym interesie dzieci, to może Pani uzyskać zgodę na zmianę miejsca zamieszkania z zachowaniem praw ojca do widywania dziecka i współdecydowania o jego wychowaniu (tzw. plan rodzicielski długodystansowy).

Piotr z Tampy pyta: Jestem w trakcie rozwodu i sąd skierował nas do mediacji. Bardzo się denerwuję i nie wiem czego mam się spodziewać. Na czym polega mediacja i czy moje uczestnictwo w mediacji jest obowiązkowe?

Drogi Panie Piotrze,

Mediacja to pozasądowa próba zawarcia ugody za pośrednictwem bezstronnej osoby trzeciej, tzw. mediatora. Mediatorzy są najczęściej prawnikami, ale podczas mediacji nie mają prawa udzielać stronom porad prawnych, dlatego warto pójść na mediację w obecności adwokata, który będzie w stanie doradzić Panu na temat Pana praw i opcji. Mediacja to procedura pozasądowa, która odbywa się najczęściej w kancelarii mediatora lub w budynku sądu. Stronom przydzielane są osobne pokoje więc nie dochodzi do bezpośredniej konfrontacji pomiędzy stronami. Mediator przemieszcza się pomiędzy dwoma pomieszczeniami przekazując informacje dla każdej ze stron i stara się ułatwić zawarcie ugody. Wszystko co zostało zakomunikowane drugiej stronie podczas mediacji jest poufne i nie może zostać ujawnione w sądzie. Jeżeli strony osiągnęły kompromis, wówczas mediator notuje jego warunki na piśmie i po zatwierdzeniu przez obie strony, mediator składa dokument ugodowy w sądzie. Jest on wiążący dla obu stron. Ugoda zawarta podczas mediacji może dotyczyć całej sprawy lub wybranych punktów spornych (tzw. ugoda częściowa). W przypadku zawarcia ugody całkowitej, sąd zatwierdza ugodę i zasądza rozwód. Natomiast w przypadku zawarcia ugody częściowej, sprawa wraca do sądu w celu rozstrzygnięcia pozostałych punktów spornych. Mediacja jest zwykle mniej formalna i o wiele mniej stresująca niż rozprawa sądowa, więc nie powinien się Pan niczego obawiać.

Marta z Sarasoty pyta: Nie stać mnie na adwokata i na opłacenie kosztów rozwodu. Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych i o adwokata z urzędu?

Droga Pani Marto,

Jeżeli zarabia Pani bardzo mało i nie ma Pani majątku, to może Pani ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Musi Pani złożyć w tym celu w sądzie odpowiedni wniosek. Jeżeli chodzi jednak o przydzielenie Pani adwokata z urzędu, to w sprawach cywilnych nie ma takiej możliwości. W odróżnieniu od spraw karnych, w sprawach cywilnych nie przysługuje na Florydzie adwokat z urzędu. Może Pani zwrócić się do organizacji charytatywnych, które doradzają i czasem pomagają osobom ubogim w sprawach sądowych. Członkami takich organizacji są adwokaci lub studenci prawa, którzy wykonują tę pracę ochotniczo bez wynagrodzenia. Czasem może Pani znaleźć adwokata prywatnego, który zdecyduje się przyjąć Pani sprawę na zasadzie tzw. „pro bono”, czyli bez wynagrodzenia, jednak jest to rzadkie ze względu na ogromne zapotrzebowanie i niewystarczającą ilość adwokatów będących w stanie taką reprezentację podjąć.

Janusz z New Port Richey pyta: Doszliśmy z żoną do ugody na temat rozwodu i dogadaliśmy się w sprawie podziału majątku i opieki nad dziećmi. Czy możemy zatem wystąpić o rozwód uproszczony?

Drogi Panie Januszu,

Jeżeli macie małoletnie dzieci, to rozwód uproszczony nie jest dla Was opcją. Możecie natomiast wystąpić o rozwód za porozumieniem stron i po złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów poinformować sędziego, że doszliście do ugody. Ugoda w sprawie podziału majątku może być na piśmie lub ustna. Natomiast kwestie opieki nad dziećmi muszą być uregulowane na piśmie w formie tzw. planu rodzicielskiego, który możecie sporządzić wspólnie. Rozwód za porozumieniem stron jest zdecydowanie mniej stresujący, szybszy i mniej kosztowny. Jeżeli zdecydujecie się sami wypełnić dokumenty, zalecam konsultację z adwokatem w celu ich przeglądnięcia przed złożeniem w sądzie, w szczególności ugody majątkowej oraz planu rodzicielskiego – w celu uniknięcia pomyłek i nieścisłości. Sąd w większości przypadków nie będzie bowiem ingerował w treść tych dokumentów i sprawdzał ich poprawności.

Ewa z Brandon pyta: Ile kosztuje otwarcie sprawy rozwodowej na Florydzie?

Droga Pani Ewo,

Koszty rozwodu na Florydzie zależą od wielu czynników, np. stopnia skomplikowania sprawy, współpracy stron lub jej braku i tego, czy zamierza Pani korzystać z pomocy adwokata czy też zamierza Pani reprezentować się sama. Generalnie, koszt który musi Pani opłacić w sądzie, aby rozpocząć sprawę rozwodową i zaserwować stronę przeciwną papierami rozwodowymi, to około 400-500 dolarów. Dodatkowe koszty zależą od stopnia skomplikowania sprawy, od stopnia konfliktu, współpracy stron oraz czasu, jaki adwokat musi spędzić nad Pani sprawą. Niektórzy adwokaci w przypadku rozwodów uproszczonych (zawartych za zgodą i przy współpracy stron) zamiast stawki godzinnej oferują tzw. flat rates, czyli opłaty jednolite co może znacznie zredukować koszt gaży adwokackiej.

Informacje o autorce artykułu:

Agnieszka Piasecka, Esq.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg.  Agnieszka Piasecka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w rankingu adwokatów na Florydzie. Agnieszka ma w sumie ponad 100 pozytywnych opinii klientów na gogle i avvo. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys