A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 11/2018

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Prawo Rodzinne Rozwody Alimenty Adopcja Tampa Floryda USA

DOKUMENTY PRAWNE NA FLORYDZIE

W związku z częstymi prośbami czytelników o wyjaśnienie funkcji i znaczenia niektórych dokumentów prawnych, w tej serii artykułów postaram się po krótce wyjaśnić funkcje najczęściej przygotowywanych przeze mnie dokumentów prawnych oraz znaczenie związanej z nimi terminologii prawnej.

 

INTERCYZA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Co to jest intercyza przedmałżeńska?

Intercyza przedmałżeńska, czyli tzw. „prenuptial / premarital agreement”, popularnie określany jako „prenup”, to umowa zawierana pomiędzy narzeczonymi przed wstąpieniem w związek małżeński. Jest to kontrakt, który wiąże współmałżonków od chwili zawarcia małżeństwa. Intercyza musi być zawarta na piśmie przy dopełnieniu formalności określonych przez statut Florydy. To bardzo skomplikowany dokument prawny, który powinien być zawsze sporządzany przez doświadczonego prawnika. Niedopełnienie określonych przez prawo wymogów prawnych lub niejasność kontraktu może spowodować jego unieważnienie przez sąd lub, pomimo ważności kontraktu, sąd może uznać go za niewykonalny.

Jakie kwestie reguluje intercyza przedmałżeńska?

W intercyzie strony mogą zadecydować o podziale majątku (obecnego i przyszłego) oraz o separacji majątku nabytego podczas małżeństwa. Dodatkowo, strony mogą umówić się co do praw zarządu majątkiem, nabywaniu długów i podziale długów, podziale polis ubezpieczeniowych, mogą również zrzec się gwarantowanych przez ustawę praw spadkowych oraz prawa do alimentów małżeńskich. Intercyza może określać także przyszły podział majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub w przypadku innych zdarzeń np. separacja lub zdrada. Ponadto, strony mogą wskazać w intercyzie stan, którego prawo będzie miało zastosowanie w przypadku sporów dotyczących intercyzy (może to być prawo jakiegokolwiek stanu) oraz zadecydować o innych kwestiach według swojego uznania pod warunkiem, że są one legalne i nie prowadzą do obchodzenia prawa.  Nie można natomiast w umowie przedmałżeńskiej zrzec się lub ograniczyć prawa do alimentów na dziecko, gdyż alimenty na dziecko to prawo dziecka, a nie prawo rodziców. Po zawarciu małżeństwa, strony mogą zmienić lub odwołać intercyzę poprzez zawarcie pisemnej umowy.

Na jakiej podstawie można zakwestionować intercyzę przedmałżeńską?

W celu zakwestionowania umowy przedmałżeńskiej zalecam zasięgnąć porady doświadczonego adwokata gdyż jest to dość skomplikowany temat i każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie. Podstawą do unieważnienia intercyzy przedmałżeńskiej to na przykład sytuacja, gdy jedna ze stron podpisała kontrakt wbrew swojej woli lub kontrakt został zawarty w rezultacie oszustwa, przymusu lub nadużycia; umowa była niesprawiedliwa, w chwili jej zawarcia i przed jej zawarciem strona pokrzywdzona nie została należycie powiadomiona o majątku i długach współmałżonka, nie zrzekła się dobrowolnie na piśmie prawa do bycia należycie powiadomioną o majątku współmałżonka oraz nie miała lub nie mogła mieć odpowiedniej wiedzy o majątku i zobowiązaniach finansowych współmałżonka oraz gdy jedna ze stron nie miała czasu i możliwości zapoznania się z treścią intercyzy ani skonsultowania się z adwokatem (na przykład w sytuacji, gdy intercyza została przedstawiona do podpisu w ostatniej chwili przed ślubem).

UMOWA O ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Co to jest umowa o rozdzielności majątkowej?

Umowa małżeńska o rozdzielności majątkowej, czyli tzw. „postnuptial agreement”, popularnie określany jako „postnup”, to kontrakt zawierany pomiędzy współmałżonkami. W odróżnienia od intercyzy przedmałżeńskiej, umowa o rozdzielności majątkowej to kontrakt zawierany przez małżonków już po ślubie. Umowa małżeńska różni się od umowy przedmałżeńskiej również tym, że do jej ważności konieczne jest aby każda ze stron oferowała drugiej stronie coś, co przedstawia wartość, czyli tzw. „consideration”. Innymi słowy, korzyści wynikające z umowy małżeńskiej nie mogą być wyłącznie jednostronne. Wymiana wzajemnych korzyści (consideration) to bowiem konieczny element każdego kontraktu i oznacza wzajemną wymianę obietnic przekazania drugiej stronie dóbr lub serwisów posiadających jakąś wartość.  W przypadku intercyzy przedmałżeńskiej jako consideration wystarczy, że narzeczeni wymienią wzajemnie obietnice zawarcia małżeństwa, natomiast w przypadku umowy o rozdzielności majątkowej, oboje małżonkowie muszą sobie wzajemnie coś obiecać na przykład poprzez podział pomiędzy sobą obecnego i przyszłego majątku. Umowa o rozdzielności majątkowej to skomplikowany dokument prawny, który powinien być zawsze sporządzany przez doświadczonego prawnika. Niedopełnienie określonych przez prawo wymogów prawnych lub niejasność kontraktu może spowodować, że sąd będzie musiał uznać go za nieważny lub niewykonalny.

Jakie kwestie reguluje umowa małżeńska?

W kontrakcie małżeńskim o rozdzielności majątkowej, strony mogą umówić się co do podziału istniejącego obecnie oraz zgromadzonego w przyszłości majątku oraz długów. Dodatkowo, strony mogą umówić się co do praw zarządu majątkiem, nabywania długów i podziału długów, podziału polis ubezpieczeniowych, a także zrzec się gwarantowanych przez ustawę praw spadkowych oraz prawa do alimentów małżeńskich. Postnup może określać także przyszły podział majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków lub w przypadku innych zdarzeń takich jak np. separacja lub zdrada. W kontrakcie tym strony mogą wybrać prawo, które będzie miało zastosowanie do interpretacji umowy (może to być prawo jakiegokolwiek stanu) oraz zadecydować o innych kwestiach według swojego uznania pod warunkiem, że są one legalne i nie prowadzą do obchodzenia prawa.  Nie można natomiast w umowie małżeńskiej o rozdzielności majątkowej zrzec się lub ograniczyć prawa do alimentów na dziecko, gdyż alimenty na dziecko to prawo dziecka, a nie prawo rodziców. Umowa małżeńska o rozdzielności majątkowej powinna być zawarta na piśmie i każda ze stron musi być należycie powiadomiona o całym majątku i długach współmałżonka.

Na jakiej podstawie można zakwestionować umowę o rozdzielności majątkowej?

W celu zakwestionowania umowy małżeńskiej zalecam zasięgnąć porady doświadczonego adwokata. Podobnie jak w przypadku intercyzy małżeńskiej, do głównych podstaw unieważnienia umowy o rozdzielności majątkowej będą należały sytuacje takie jak na przykład: jedna ze stron podpisała kontrakt wbrew swojej woli lub kontrakt został zawarty w rezultacie oszustwa, pomyłki, przymusu lub nadużycia. Kontrakt może być również zakwestionowany, gdy przed jego podpisaniem strona pokrzywdzona nie została należycie powiadomiona o majątku i długach współmałżonka, nie zrzekła się dobrowolnie na piśmie prawa do bycia należycie powiadomioną o majątku współmałżonka oraz nie miała lub nie mogła mieć odpowiedniej wiedzy o majątku i zobowiązaniach finansowych współmałżonka.

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg.  Agnieszka Piasecka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w rankingu adwokatów na Florydzie. Agnieszka ma w sumie ponad 100 pozytywnych opinii klientów na gogle i avvo. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys