A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 12/2018

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

 

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z grudnia 2018, zatytułowany:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRAWNE CZYTELNIKÓW

W związku z częstymi prośbami czytelników, w tej serii artykułów odpowiadam na wybrane pytania czytelników na tematy prawne i proszę o przysyłanie kolejnych pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi.

Magdalena z Clearwater pyta: Mój małżonek nadużywa alkoholu i narkotyków. Kiedy proszę, aby zgłosił się na odwyk, zaprzecza, że ma jakikolwiek problem i odmawia leczenia. Czy mogę wystąpić do sądu, aby skierował go na przymusowy odwyk bez jego zgody?

Droga Pani Magdaleno,

Nadużywanie alkoholu i innych substancji odurzających to ogromny problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych osoby uzależnionej, a także może narazić na niebezpieczeństwo inne osoby. Uzależnienie prowadzi także często do popełniania aktów kryminalnych. Jest to choroba, która uderza nie tylko uzależnionego, ale także rodzinę osoby uzależnionej i dlatego wymaga leczenia. Prawo Florydy traktuje tę chorobę bardzo poważnie i przewiduje uproszczone procedury sądowe umożliwiające szybkie skierowanie osoby uzależnionej na przymusową ewaluację i leczenie odwykowe, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Jeżeli Pani mąż nie ma nad sobą kontroli i nie rozumie, że ma poważny problem, który wymaga leczenia, nie wykazuje racjonalnego podejścia do swego uzależnienia oraz istnieje niebezpieczeństwo, że bez interwencji odwykowej może zaszkodzić sobie lub innym, może Pani zwrócić się do sądu o przymusowe skierowanie takiej osoby na ewaluację i stabilizację oraz na przymusowe leczenie. Procedurę sądową skierowania osoby uzależnionej na przymusowy odwyk reguluje na Florydzie tzw. „Marchman Act.”

 

Piotr z New Port Richey pyta: Moja koleżanka jest uzależniona od substancji odurzających. Jej rodzina nie reaguje na jej problem i żyje w zaprzeczeniu. Chciałbym jej jakoś pomóc, ale nie chcę się mieszać w sprawy rodzinne. Kto może wystąpić do sądu z petycją o przymusową ewaluację i stabilizację lub leczenie odwykowe? Czy nie będąc osobą z nią spokrewnioną mogę w jakiś sposób interweniować?

Drogi Panie Piotrze,

Petycję do sądu o przymusową ewaluację i stabilizację lub leczenie odwykowe mogą złożyć nie tylko członkowie rodziny osoby uzależnionej, ale również inne osoby dorosłe mające bezpośrednią wiedzę o stanie uzależnionego. Osoba składająca taką petycję ma obowiązek działania w dobrej wierze i musi złożyć oświadczenie pod przysięgą, że według jej wiedzy zachodzą przesłanki do przymusowego umieszczenia uzależnionego w instytucji odwykowej. Składanie fałszywych zeznań w sądzie pod przysięgą to poważne przestępstwo i grozi za to kara pozbawienia wolności oraz grzywna. Tak więc może Pan swojej koleżance pomóc nawet jeżeli nie jest Pan z nią spokrewniony pod warunkiem, że mówi Pan prawdę i działa w dobrej wierze.

Aneta z Largo pyta: W jakim sądzie należy złożyć petycję o przymusowe leczenie odwykowe? Czy mogę złożyć petycję w sądzie najbliższym do mojego miejsca zamieszkania?

Droga Pani Aneto,

Sądem właściwym do złożenia petycji o przymusowe leczenie odwykowe jest z reguły sąd okręgowy najbliższy do miejsca zamieszkania uzależnionego, wydział „probate”. Pod warunkiem, że osoba uzależniona mieszka podobnie jak Pani w Pinellas County, to może Pani złożyć petycję w sądzie najbliższym do Pani miejsca zamieszkania w Clearwater.

Aneta z Largo pyta: Nie jestem osobą zamożną i nie stać mnie na wszczęcie postępowania sądowego. Ile kosztuje złożenie w sądzie petycji na podstawie „Marchman Act”?

Droga Pani Aneto,

Złożenie petycji o przymusową ewaluację i stabilizację lub leczenie odwykowe na podstawie „Marchman Act” jest bezpłatne.

Zygmunt z Hudson pyta: Jakie prawa ma osoba uzależniona w postępowaniu sądowym na podstawie „Marchman Act”?

Drogi Panie Zygmuncie,

Osoba uzależniona, tzw. „Respondent”, ma prawo do godnego traktowania oraz do reprezentacji prawnej. Jeżeli uzależniony nie może pozwolić sobie na zatrudnienie reprezentacji prawnej, ma wówczas prawo do adwokata z urzędu. W niektórych przypadkach, według uznania sądu, sąd może zarządzić natychmiastowe umieszczenie uzależnionego w instytucji odwykowej bez konieczności rozprawy sądowej. Jest to tzw. postępowanie „ex parte”, czyli bez udziału uzależnionego. Taką decyzję sąd podejmuje w przypadkach drastycznych, kiedy uzna, że istnieje zagrożenie życia lub bezpieczeństwa uzależnionego lub innych osób.

 

Ryszard z Seminole pyta: Moja siostra cierpi na chorobę psychiczną. Niedawno próbowała popełnić samobójstwo. Czy mogę wystąpić do sądu o skierowanie jej na przymusowe leczenie psychiatryczne, jeżeli uważam, że stanowi ona zagrożenie dla siebie i otoczenia?

Drogi Panie Ryszardzie,

 

Przed podjęciem tak drastycznych kroków, jak skierowanie siostry na przymusową obserwację psychiatryczną, powinien Pan najpierw porozmawiać z nią i spróbować przekonać ją, aby dobrowolnie zgłosiła się na leczenie. Jeżeli to nie odniesie skutku, wówczas może Pan wystąpić do sądu o skierowanie siostry na przymusową obserwację psychiatryczną. Procedurę sądową skierowania osoby chorej na przymusowe badania psychiatryczne reguluje na Florydzie tzw. „Florida Mental Health Act” lub „Baker Act.” Procedurę tę stosuje się w przypadkach gdy istnieje powód do przypuszczenia, że osoba wymagająca leczenia cierpi na chorobę psychiczną i z powodu tej choroby odmawia dobrowolnego badania lekarskiego lub nie jest w stanie sama ocenić czy badanie psychiatryczne jest konieczne oraz istnieje poważne zagrożenie dla zdrowia, dobra, bezpieczeństwa lub życia tej osoby lub innych jeżeli nie zostanie ona skierowana na przymusowe leczenie lub jest wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości osoba to może wyrządzić poważną krzywdę cielesną sobie lub innym. W chwili złożenia petycji o przymusowe leczenie psychiatryczne, wszystkie inne metody pomocy i poprawy stanu zdrowia tej osoby muszą być wyczerpane lub okazać się nieodpowiednie. Bardzo często spotykanym przykładem praktycznego zastosowania Baker Act jest przymusowa hospitalizacja osób, które próbowały popełnić samobójstwo.

 

 

Anna z St. Petersburg pyta: Kto może wystąpić do sądu z petycją o przymusowe badanie psychiatryczne innej osoby i do jakiego sądu należy się skierować?

Droga Pani Anno,

Każdy, kto wierzy, że istnieją wyżej wymienione przesłanki, może wystąpić do sądu z petycją o przymusowe skierowanie chorego na badanie psychiatryczne. Lekarze, niektórzy pracownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji mają prawo bezpośrednio skierować chorego do najbliższej placówki psychiatrycznej bez interwencji sądowej, jeżeli uznają, że obserwacja psychiatryczna jest niezbędna i złożą na ten temat odpowiednie oświadczenie na piśmie. Osoba składająca petycję w sądzie zeznaje pod przysięgą co do faktów dających podstawy do przymusowego badania psychiatrycznego drugiej osoby i ma obowiązek zeznawania prawdy. Składanie fałszywych zeznań pod przysięgą jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności oraz grzywny. Sądem właściwym do złożenia petycji o przymusowe badanie psychiatryczne jest z reguły sąd okręgowy najbliższy do miejsca pobytu osoby chorej. Miejsce pobytu osoby chorej musi być znane składającemu i wskazane w petycji.

Mateusz z Sarasoty pyta: Ile kosztuje złożenie w sądzie petycji na podstawie „Baker Act” i kto za to płaci?

Drogi Panie Mateuszu,

Złożenie petycji o przymusowe badanie psychiatryczne na podstawie „Baker Act” jest bezpłatne.

Mariola z Punta Gorda pyta: Na czym polega procedura sądowa „Baker Act”?

Droga Pani Mariolu,

 

Po rozpatrzeniu petycji złożonej na podstawie „Baker Act” jeżeli sąd ustali, że zostały spełnione wszystkie kryteria uzasadniające skierowanie osoby chorej na przymusowe badania psychiatryczne, wówczas wydany zostanie nakaz sądowy upoważniający szeryfa do dostarczenia osoby chorej do najbliższej placówki psychiatrycznej. Badania psychiatryczne determinujące konieczność dalszego leczenia muszą być wykonane w ciągu 72 godzin od przyjęcia. Jeżeli psychiatra wyda opinię, że konieczne jest przymusowe zatrzymanie osoby chorej na dalsze leczenie, placówka medyczna musi wystąpić do sądu o wyznaczenie daty rozprawy sądowej w ciągu 72 godzin.

 

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

Fake Attys