A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 4/2017

 

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Wills-Trusts-Lawyer-Attorney-Tampa Polscy Prawnicy Polski Prawnik Adwokat Polscy Adwokaci

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z kwietnia 2017, zatytułowany: Prawo Spadkowe na Florydzie Odpowiedzi na pytania czytelników – Część II.

“Prawo Spadkowe na Florydzie Odpowiedzi na pytania czytelników- Część II”

Po publikacji moich poprzednich artykułów na temat prawa spadkowego na Florydzie otrzymałam wiele pytań od czytelników. Odpowiedzi na wybrane pytania zamieszczam poniżej.

P: Kto może pełnić funkcję administratora / zarządcy spadku?

O: Na Florydzie funkcję „Personal Representative”, czyli zarządcy spadku, może pełnić osoba indywidualna lub niektóre instytucje, np. bank lub „trust company”. Generalnie, zarządca spadku musi być rezydentem Florydy lub osobą najbliższą (małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo lub inny krewny zmarłego w linii prostej). Osoba, która nie jest rezydentem Florydy lub krewnym zmarłego nie może pełnić funkcji zarządcy spadku. Również osoby niepełnoletnie i nie posiadające kompetecji do wykonywania czynności prawnych oraz przestępcy kryminalni nie mogą pełnić tej funkcji.

P: Czy zarządca spadku otrzymuje wynagrodzenie?

O: Tak. Zarządca spadku za pełnienie swoich funkcji ma prawo do wynagrodzenia ustawowego obliczanego jako procent od wartości spadku.

P: Co powinienem zrobić jeżeli zmarły był mi dłużny pieniądze?

O: Każdy kredytor, czyli osoba, której zmarły był dłużny pieniądze musi złożyć w sądzie zawiadomienie o długu (tzw. „Statement of Claim”) w określonym terminie od czasu publikacji lub otrzymania powiadomienia o otwarciu spadku. Nie złożenie tego zawiadomienia w określonym ustawowo terminie może spowodować, że dług przepadnie.

P: Kto dziedziczy majątek jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu?

O: W przypadku braku testamentu, dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku – rodzice, rodzeństwo, a następnie dalsi krewni. W przypadku braku jakichkolwiek krewnych – dziedziczy państwo.

P: Czy fakt, że spadkobierca nie jest obywatelem USA i mieszka za granicą stanowi problem?

O: Nie, spadkobiercy nie będący obywatelami USA i mieszkający za granicą mają takie same prawa do dziedziczenia jak obywatele amerykańscy.

P: Jakie są moje prawa jeżeli zostałem wydziedziczony?

O: Prawo Florydy nie wymaga zapisania majątku w spadku określonym osobom, tak więc każda osoba może skutecznie przez testament całkowicie wydziedziczyć każdą osobę oprócz swojego małżonka. Małżonek osoby zmarłej ma zawsze prawo domagać się 30 procent wartości majątku zmarłego jako tzw. „elective share” (prawo do zachowku). Dodatkowo, jeżeli jesteś małżonkiem lub dzieckiem osoby zmarłej, która nie pozostawiła Ci nic w testamencie, możesz mieć pewne dodatkowe prawa zabezpieczające Cię przed całkowitym wydziedziczeniem. Np. jako małżonek na Florydzie możesz mieć również prawo do nieruchomości zmarłego, zakwalifikowanej jako „homestead”. Dzieci i małżonek zmarłego mogą mieć również prawo do tzw. „family allowance”, czyli przydziału rodzinnego do maksymalnej kwoty $ 18,000.00 wypłacanej przed ostatecznym podziałem majątku pomiędzy spadkobierców. Tak więc jeżeli jesteś małżonkiem zmarłego, masz zawsze prawo do co najmniej 30 procent wartości majątku zmarłego (nawet jeżeli zmarły rozporządził majątkiem w inny sposób niż przez testament np. ustanowił trust).

P: W jakich okolicznościach mogę zakwestionować testament?

O: Sam fakt, że nie zgadzasz się z rozporządzeniami testamentu lub uważasz je za niesprawiedliwe, nie wystarcza do jego zakwestionawania. Jeżeli jednak masz dowody, że testament został sporządzony bez zachowania koniecznych formalności, np. nie został własnoręcznie podpisany w obecności dwóch świadków lub osoba, która sporządziła testament nie miała zrozumienia co podpisuje lub znajdowała się pod przymusem albo silnym wpływem osób trzecich, które nakłoniły ją do rozporządzenia swoim majątkiem inaczej niż chciała lub też została wprowadzona w błąd co do tożsamości dokumentu, który podpisywała, wówczas powinieneś skonsultować się z prawnikiem w sprawie możliwości zakwestionowania testamentu.

P: Ile mam czasu aby zakwestionować testament?

O: To zależy od tego czy zostałeś powiadomiony o otwarciu spadku. Generalnie, jeżeli dostałeś powiadomienie o otwarciu postępowania spadkowego, czas na zakwestionowanie testamentu to 3 miesiące od czasu otrzymania zawiadomienia tak więc należy działać szybko.

P: Jeżeli testament zawierał klauzulę zabraniającą mi kwestionowania jego treści pod groźbą utraty mojej części spadku, czy mogę mimo to zakwestionować testament?

O: Prawo Florydy nie honoruje takich klauzul tzw. „No-Contest” lub „In terrorem”, tak więc nawet jeżeli testament zawierał taką klauzulę, jest ona nieważna.

P: Czym jest tzw.„Living will”?

O: “Living will” to rodzaj testametu przewidziany przez prawo Florydy na wypadek ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Na Florydzie, każda osoba może zawczasu zaplanować pewne decyzje medyczne na wypadek, gdyby kiedyś znalazła się w takim stanie, że nie będzie mogła samodzielnie wyrazić swojej woli. W „living will” można zadecydować, że w określonych sytuacjach nie chce się być podtrzymywanym sztucznie przy życiu, na przykład w stanie wegetatywnym bez możliwości powrotu do zdrowia.

P: Co to jest „trust”?

O: Tak jak pisałam w poprzednim artykule, trust to typ funduszu powierniczego, poprzez który można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci omijając postępowanie spadkowe. Podczas swojego życia, założyciel trustu, tzw. „Settlor”, zachowuje pełną kontrolę nad majątkiem trustowym. Natomiast po śmierci założyciela trustu, majątek trustowy przechodzi bezpośrednio na beneficjariuszy – bez postępowania spadkowego.

P: Czy muszę otworzyć postępowanie spadkowe jeżeli zmarły miał trust?

O: To zależy od tego czy zmarły pozostawił jakieś składniki swojego majątku poza trustem. Jeżeli cały majątek zmarłego był zawarty w truście, wówczas postępowanie spadkowe nie jest konieczne. Do ustalenia składników majątku trustowego, konieczne jest przeanalizowanie dokumentu ustanawiającego trust. W tym celu zalecana jest konsultacja z prawnikiem.

 

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys