A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 5/2018

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Pełnomocnictwa-Quit-Claim-Deeds-Notaryzacja-Online-online-Florida-USA-US-Agnieszka-Piasecka-Aga-Piasecka-Piasecka--1024x569

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z maja 2018, zatytułowany:

DOKUMENTY PRAWNE NA FLORYDZIE

W związku z częstymi prośbami czytelników o wyjaśnienie znaczenia i funkcji niektórych dokumentów prawnych, w tej serii artykułów postaram się po krótce wyjaśnić funkcje najczęściej przygotowywanych przeze mnie dokumentów prawnych oraz znaczenie dotyczącej ich terminologii.

PEŁNOMOCNICTWO / „POWER OF ATTORNEY”

Jednym z najczęściej spotykanych dokumentów prawnych jest pełnomocnictwo, czyli tzw. „Power of Attorney”. Pełnomocnictwo, czyli tzw. „Power of Attorney” to dokument upoważniający określoną osobę (lub osoby) do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz osoby udzielającej upoważnienia.

Pełnomocnictwo w prawie polskim

Według prawa polskiego, pełnomocnictwo może być ogólne lub szczególne. Polski Kodeks Cywilny określa pełnomocnictwo ogólne jako umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Aby reprezentować daną osobę w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w prawie polskim wymagane jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Co do formy pełnomocnictwa polskiego, decyduje forma wymagana do dokonania określonej czynności prawnej, do której sporządzane jest pełnomocnictwo. Tak więc na przykład, jeżeli do ważności danej czynności prawnej wymagana jest forma pisemna w obecności notariusza, to pełnomocnictwo do dokonania tejże czynności prawnej musi również mieć formę aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo polskie może być terminowe lub na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo terminowe wygasa z upływem określnego w dokumencie terminu, natomiast pełnomocnictwo nie posiadające daty ważności wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w prawie polskim może być odwołane w każdym momencie, chyba że mocodawca zrzekł się prawa odwołania pełnomocnictwa. W przypadku odwoływania pełnomocnictwa należy pamiętać, że konieczne będzie powiadomienie o fakcie odwołania wszystkich zainteresowanych. Jeżeli bowiem pełnomocnik dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w zakresie pierwotnego pełnomocnictwa nawet po jego odwołaniu, czynność prawna byłego pełnomocnika jest ważna, chyba że druga strona wiedziała lub mogła się łatwo dowiedzieć o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

W mojej praktyce, klienci często zwracają się do mnie z prośbą o przygotowanie pełnomocnictwa, który pozwoliłby innej osobie działać w ich imieniu na terenie Polski. Dokument taki może być sporządzony w Stanach Zjednoczonych bez konieczności powrotu do kraju. Najczęściej spotykaną formą pełnomocnictwa jest forma pisemna podpisana w obecności notariusza. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych na terenie Polski powinno być w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Jeżeli pełnomocnictwo ma być używane na terenie Polski, większość urzędów i instytucji prawnych wymaga dodatkowo certyfikatu apostille, uwiarygodniającego uprawnienia notariusza. O wydanie certyfikatu apostille należy wystąpić w stanie, w którym udzielone zostało pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa będzie zależała od celu i rodzaju umocowania. Generalnie, wymagane jest wymienienie rodzaju czynności, do których udzielane jest pełnomocnictwo, precyzyjne wskazanie mocodawcy, czyli osoby udzielającej umocowania oraz pełnomocnika, czyli osoby umocowanej do występowania w imieniu mocodawcy. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości, należy również podać adres i opis prawny tej nieruchomości. Niektóre urzędy, na przykład ZUS lub poczta mogą wymagać udzielenia pełnomocnictwa o określonej treści i formie na wydawanych przez siebie formularzach. W pewnych ograniczonych przypadkach wystarczy również zwykłe odręcznie napisane upoważnienie bez konieczności notaryzowania podpisu oraz certyfikatu apostille. Generalnie, wszystko zależy to od urzędu i celu, do którego ma być użyte umocowanie.

 „Power of Attorney” / Pełnomocnictwo według prawa Florydy

Pełnomocnictwo na Florydzie nosi nazwę „Power of Attorney”. Cel takiego pełnomocnictwa jest taki sam jak w prawie polskim, czyli umocowanie drugiej osoby do dokonywania czynności w imieniu mocodawcy. Mocodawca nosi nazwę „Principal”, a pełnomocnik to „Agent” lub „Attorney-in-fact”. Attorney-in-fact to nie to samo co „Attorney”, czyli prawnik. Pełnomocnik nie musi więc być prawnikiem, aby występować w imieniu mocodawcy jako jego attorney-in-fact. Zasady i wymogi dotyczące ważności Power of Attorney udzielanego przez osoby indywidualne regulowane są przez Statut Florydy, Rozdział 709. Pełnomocnictwo na Florydzie musi być podpisane przed notariuszem publicznym w obecności dwóch nie mających interesu prawnego świadków, w odróżnieniu od polskiego pełnomocnictwa, które nie wymaga obecności świadków. Pełnomocnictwo do rozporządzania jakimkolwiek majątkiem mocodawcy wymaga formy pisemnej. Jeżeli mocodawca nie jest w stanie fizycznie podpisać dokumentu, może to zrobić w jego imieniu notariusz jeżeli zachowane zostaną wszystkie wymogi prawne określone przez ustawę. Generalnie, Power of Attorney to dość skomplikowany dokument prawny, którego treść i forma jest ściśle regulowana przez ustawę, dlatego powinien być on przygotowany przez prawnika.

Pełnomocnictwo może być udzielone jako „durable”, co oznacza, że nie wygaśnie ono w przypadku utraty przez mocodawcę zdolności do czynności prawnych co ma miejsce w przypadku ubezwłasnowolnienia. Pełnomocnik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat. Pełnomocnictwo jest ważne od momentu jego udzielenia. Z pewnymi wyjątkami, pełnomocnictwo udzielone „na przyszłość”, czyli od określonej daty w przyszłości, nie będzie uznane przez prawo Florydy jako ważne.

Generalnie, pełnomocnictwo Florydy wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub z chwilą utraty przez mocodawcę zdolności do czynności prawnych (pod warunkiem, że nie było sporządzone jako „durable”), z chwilą śmierci lub utratą zdolności do czynności prawnych pełnomocnika, z chwilą jego odwołania lub gdy cel pełnomocnictwa został osiągnięty.

Podobnie jak pełnomocnictwo polskie, Power of Attorney może być udzielone terminowo lub bezterminowo. Pełnomocnictwo terminowe wygasa po upływie jego terminu. Odwołanie Power of Attorney, musi być sporządzone na piśmie i powinno być zakomunikowane wszystkim zainteresowanym osobom. Pełnomocnik według prawa Florydy ma prawo do otrzymywania odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę, chyba, że mocodawca zastrzegł inaczej.

Pełnomocnik ma obowiązek prawny działać w dobrej wierze i zgodnie z najlepszym interesem mocodawcy i wyłącznie na jego korzyść. Power of Attorney musi być zaakceptowane lub odrzucone przez instytucje i urzędy w rozsądnym czasie (w ciągu 4 dni roboczych).

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys