A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 8/2017

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Rozwód, Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, Tampa

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w sierpniu 2017, zatytułowany: Rozwód na Florydzie.

Rozwód na Florydzie

Według statystyk, Floryda to jeden ze stanów notujących najwyższą liczbę rozwodów w Stanach Zjednoczonych. Około 40-50% wszystkich małżeństw kończy się tu rozwodem. Badania naukowe wykazują również, że rozwód jest jednym z najbardziej stresujących i bolesnych doświadczeń w życiu. Jeżeli jesteś jedną z wielu osób dotkniętych rozwodem lub rozważasz złożenie sprawy o rozwód, poniżej przedstawiam podstawowe informacje, które powinieneś wiedzieć na temat rozwodu na Florydzie.

Kiedy sąd Florydy ma właściwość do orzeczenia o rozwodzie czyli kto może złożyć o rozwód na Florydzie?

Sądy Florydy właściwe są do rozstrzygania spraw rozwodowych jeżeli przynajmniej jedno z małżonków jest rezydentem Florydy od co najmniej 6 miesięcy. Do założenia sprawy rozwodowej na Florydzie wystarcza zatem, że jedna osoba mieszka od 6 miesięcy na Florydzie. Miejsce pobytu drugiego z małżonków może być poza stanem Florydy lub nawet poza krajem. Aby uzyskać rozwód na Florydzie nie jest konieczne, aby w rozprawie uczestniczyły obie strony. Miejsce pobytu drugiego z małżonków może być zatem nieznane, a sąd może wciąż orzec o rozwodzie pod warunkiem, że zostały zachowane wszystkie niezbędne formalności procesowe.

Jaka jest różnica pomiędzy anulacją małżeństwa a rozwodem?

Podstawowa różnica pomiędzy anulacją małżeństwa a rozwodem to efekt prawny orzeczenia sądu. W przypadku anulacji, sąd unieważnia małżeństwo i efekt jest taki, jakby małżeństwo to nigdy nie istniało. Natomiast w przypadku rozwodu, sąd orzeka o zakończeniu ważnego prawnie małżeństwa. Generalnie, o wiele łatwiej jest uzyskać rozwód niż anulację małżeństwa. Aby anulować małżeństwo, należy przedstawić niezbity dowód, że istniały przesłanki do unieważnienia związku małżeńskiego lub że małżeństwo to było od początku jego isnienia nieważne z mocy prawa np. małżeństwo bigamiczne. Do uzyskania rozwodu natomiast, wystarczy tylko wykazać, że małżeństwo jest nieodwracalnie skończone i że nie ma żadnej możliwości jego naprawienia.

Czy można wystąpić o orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie?

Na Florydzie, sąd zawsze zasądza rozwód bez orzekania o winie stron. Nie oznacza to jednak, że zachowanie się stron przed rozwodem i podczas rozwodu jest w oczach sądu kompletnie bez znaczenia. Sądy na Florydzie kierują się przy orzekaniu o rozwodzie nie tylko prawem, ale również zasadami sprawiedliwości. Zachowanie się stron przed i podczas rozwodu może mieć wpływ na orzeczenie o alimentach małżeńskich oraz zasądzeniu kosztów adwokackich. Wprawdzie nie jest to nigdy czynnik decydujący, ale nie należy go lekceważyć i warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem w sprawie swoich praw.

Jak wygląda sprawa opieki nad dziećmi po rozwodzie?

Przy zasądzeniu opieki nad małoletnimi dziećmi, sądy na Florydzie zawsze kierują się najwyższym dobrem dziecka, tzw. „best interests of a child”. Tak więc to, co preferują rodzice dla siebie jest drugoplanowe i nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, jeżeli nie jest to w najlepszym interesie dziecka. Przyznanie tylko jednemu z rodziców wyłącznej opieki nad dzieckiem nie jest prawie nigdy w najlepszym interesie dziecka, gdyż dzieci potrzebują obojga rodziców. Oprócz bardzo rzadkich drastycznych przypadków, sądy na Florydze prawie zawsze przyznają opiekę nad dziećmi lub co najmniej wizytacje obojgu rodzicom. Podział obowiązków i czasu spędzanego z dziećmi określa tzw. „Parenting Plan”, czyli plan rodzicielski. Rodzice mogą dojść do porozumienia i wspólnie przygotować taki plan, który zostanie wówczas zatwierdzony przez sąd pod warunkiem, że plan ten spełnia wymogi ustawowe co do jego treści i że obie strony podpisały go dobrowolnie i bez przymusu. Jeżeli jednak małżonkowie nie dogadają się i powierzą tę decyzję sędziemu, wówczas sędzia ustali plan rodzicielski zgodnie z najlepszym interesem dziecka, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak na przykład: możliwości i chęci każdego z rodziców, aby zapewnić dziecku stabilność i satysfakcjonujące warunki rozwoju oraz ułatwić kontakt z drugim rodzicem, moralny charakter, stan zdrowia i kondycję psychiczną rodzica, możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka, preferencje dziecka itd.

Na jakiej zasadzie wyliczane są alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko obliczane są ustawowo na podstawie zarobków obojga rodziców oraz ilości czasu, który każde z rodziców spędza z dzieckiem. Generalnie, alimenty na dziecko musi płacić rodzic, który spędza z dzieckiem mniejszość czasu. Dokładną wysokość alimentów na dziecko ustala formuła ustawowa i nie może być ona samowolnie zmieniona przez rodziców bez zgody sądu. Nie można się też alimentów na dziecko dobrowolnie zrzec, gdyż alimenty to nie jest prawo rodzica, ale prawo dziecka.

Jak wygląda sprawa podziału majątku przy rozwodzie?

Generalnie, sąd dzieli majątek zgromadzony wspólnie podczas małżeństwa (wraz z długami) mniej więcej po połowie dla każdego z małżonków, kierując się przy podziale zasadami sprawiedliwości. Od generalnej reguły podziału po połowie jest wiele wyjątków, które zależą od wielu czynników i muszą być rozpatrywane indywidualnie w każdej sprawie. Aby dowiedzieć się, czy Twoja sytuacja podlega któremuś z tych wyjątków, skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem.

Czy przy orzeczeniu rozwodu ma znaczenie długość trwania małżeństwa?

Długość trwania małżeństwa jest jednym z czynników branych przez sąd pod uwagę przy zasądzaniu alimentów małżeńskich, jak również przy podziale majątku. Ze względu na długość trwania, sądy na Florydzie uwzględniają trzy rodzaje małżeństw: małżeństwo krótkoterminowe (do 7 lat), małżeństwo średnioterminowe ( powyżej 7 lat ale poniżej 17 lat) oraz małżeństwo długoterminowe (powyżej 17 lat).

Jak długo trwa rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Rozwód uproszczony (za zgodą stron i bez małoletnich dzieci) można uzyskać w czasie około miesiąca od daty złożenia sprawy w sądzie, natomiast rozwód kwestionowany przez drugą stronę (tzw. „contested divorce”) może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Najszybciej i najtaniej można uzyskać rozwód za porozumieniem stron. Kiedy sprawa trafia do sądu, to należy spodziewać się opóźnień, gdyż daty rozpraw sądowych są zwykle rezewowane na kilka miesięcy naprzód.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys