A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 8/2018

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Pełnomocnictwa-Quit-Claim-Deeds-Notaryzacja-Online-online-Florida-USA-US-Agnieszka-Piasecka-Aga-Piasecka-Piasecka- apostille

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z sierpnia 2018, zatytułowany:

Dokumenty prawne na Florydzie

W związku z częstymi prośbami czytelników o wyjaśnienie znaczenia i funkcji niektórych dokumentów prawnych, w tej serii artykułów postaram się po krótce wyjaśnić funkcje najczęściej przygotowywanych przeze mnie dokumentów prawnych oraz znaczenie dotyczącej ich terminologii.

AFFIDAVIT

Co oznacza termin „sworn affidavit” i do czego służy?

Określenie „sworn affidavit” generalnie odnosi się do pisemnego oświadczenia pod przysięgą, podpisanego w obecności notariusza. Osoba składająca to oświadczenie to tzw. „affiant”. Dokument taki często używany jest w sądach i w urzędach prawnych, a także jako dodatek do niektórych dokumentów prawnych w celu nadania pewnym oświadczeniom wiarygodności pod rygorem odpowiedzialności prawnej za krzywoprzysięstwo.

 Czy „sworn affidavit” musi być sporządzony w określonej formie?

„Sworn affidavit” powinien mieć formę pisemną i być opatrzony klauzulą notarialną o odpowiedniej treści, potwierdzającej zarówno tożsamość „affianta”, jak również fakt, że osoba ta złożyła przysięgę. „Affiant” musi być następnie zaprzysiężony i podpisać oświadczenie w obecności notariusza publicznego. Treść „affidavit” zawiera zwykle identyfikację „affianta” wraz z jego datą urodzenia i miejscem zamieszkania oraz jego oświadczenie dotyczące sprawy, w której „affiant” ma wiedzę.

Czy świadek wezwany poprzez „subpoena” do stawienia się w sądzie w celu złożenia zeznań może uniknąć konieczności udziału w postępowaniu sądowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod przysięgą?

Powszechne przekonanie, że „sworn affidavit” zastępuje zeznania świadka w sądzie i zwalnia świadka z konieczności stawienia się w sądzie jest błędne. Generalnie, z bardzo ograniczonymi wyjątkami, „sworn affidavit” złożony w danej sprawie sądowej przez świadka nie eliminuje konieczności późniejszego osobistego stawienia się w sądzie w celu złożenia zeznań przez tegoż świadka. Pełni on jednak inne ważne funkcje sądowe i może być bardzo pomocny w toku postępowania sądowego, szczególnie w sprawach niekwestionowanych przez stronę przeciwną. W sprawach administracyjnych toczących się przed urzędami publicznymi, w tym także przed urzędem emigracyjnym, złożenie „sworn affidavit” może okazać się wystarczającym dowodem na potwierdzenie określonych faktów i w rezultacie może pomóc uniknąć konieczności osobistego stawienia się w celu udzielenia wyjaśnień oraz konieczności przedłożenia dalszych dokumentów.

Czy „sworn affidavit” wymaga zawsze obecności notariusza?

Nie zawsze, ale przeważnie tak. Dodatkowo, dla jego skuteczności prawo może wymagać obecności świadków. Tak jest na przykład w prawie spadkowym na Florydzie, które przewiduje możliwość dodania do testamentów tzw. „self-proving affidavit”, który musi być podpisany przez testatora w obecności notariusza i dwóch świadków, którzy uczestniczyli w ceremonii podpisania testamentu. Notariusz przyjmuje przysięgę i poświadcza podpisy zarówno testatora, jak i świadków.

WAIVER

Co to jest „waiver” i do czego on służy?

Termin „waiver” w prawie Florydy odnosi się zwykle do ustnego lub pisemnego zrzeczenia się pewnych praw. Jednym z najczęściej spotykanych „waivers” jest tzw. „waiver of liability” lub inaczej „disclaimer”, który jest zwykle częścią i warunkiem kontraktu ustnego lub pisemnego. W celu otrzymania określonych usług lub dóbr, osoba oferująca takie dobra lub usługi zrzeka się odpowiedzialności prawnej w przypadku wystąpienia pewnych zdarzeń, a osoba otrzymująca te usługi lub dobra zrzeka się prawa do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Termin „waiver” występuje też bardzo często w drugim znaczeniu jako „zniesienie” lub „odpuszczenie” pewnych opłat lub kar. Na przykład wystąpienie pisemne o tzw. „fee waiver” to prośba o zniesienie opłat sądowych lub urzędowych, a w prawie imigracyjnym złożenie podania o „waiver of grounds of indamissibility” to podanie o wybaczenie pewnych kar i konsekwencji wynikających z naruszenia przez aplikanta prawa emigracyjnego.

Jaką formę ma „waiver”?

Najczęściej spotykaną formą „waiver” jest forma pisemna, ale można również zrzec się pewnych praw ustnie lub poprzez swoje działanie. Przykładem pisemnego „waiver” może być osobny dokument najczęściej zatytułowany jako „Waiver” lub „Disclaimer”. Równie często „waiver” spotykany jest w formie klauzuli lub paragrafu zawartego w innym dokumencie, na przykład w kontrakcie lub w instrukcjach użytkowania produktu. Pisemne zrzeczenie się praw może, ale nie musi być dokonane w obecności notariusza.  Zrzeczenie się pewnych praw poprzez własne działanie ma miejsce na przykład wówczas, gdy właściciel wynajętej nieruchomości zaakceptuje od wynajmującego spóźniony czynsz. Wówczas ma to skutek zrzeczenia się w danym miesiącu prawa do eksmisji wynajmującego z powodu nie zapłaconego na czas czynszu. Inną formą „waivera” poprzez działanie jest użytkowanie produktu niezgodnie z jego celem i wbrew zaleceniom producenta, co najczęściej skutkuje zrzeczeniem się prawa do naprawy lub wymiany produktu w ramach gwarancji.

Jakie konsekwencje prawne ma zrzeczenie się pewnych praw poprzez „waiver”?

W przypadku podpisania ważnego prawnie „waiver” konsekwencje prawne takiego dokumentu są poważne i skutkiem jest niemożliwość dochodzenia pewnych roszczeń przed sądem. W celu stwierdzenia, czy taki „waiver” jest legalny, zalecam konsultację z doświadczonym prawnikiem, gdyż nie zawsze można legalnie zrzec się praw. Czasem zabrania tego ustawa lub konstytucja. Wówczas dokument taki jest nieważny.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys