A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe 9/2018

Tampa Bay Polski, Prawnik, Adwokat, Floryda, USA, Florida, Polish, Attorney, Lawyer, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Polscy Prawnicy Adwokaci Tampa

Polski Adwokat w Tampa Bay na Florydzie, mecenas Agnieszka Piasecka, jest autorką licznych artykułów prasowych o tematyce prawniczej na łamach polskiej prasy w Tampa Bay. Artykuły Agnieszki Piaseckiej publikowane są regularnie na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II, Polonian Echo oraz Białego Orła.

Testamenty-i-Trusty-Prawnik-Adwokat-Agnieszka-Aga-Piasecka-Floryda-USA

Poniżej artykuł autorstwa Agnieszki Piaseckiej opublikowany na łamach Biuletynu Polskiego Centrum im. Jana Pawła II z września 2018, zatytułowany:

DOKUMENTY PRAWNE NA FLORYDZIE

W związku z częstymi prośbami czytelników o wyjaśnienie funkcji i znaczenia niektórych dokumentów prawnych, w tej serii artykułów postaram się po krótce wyjaśnić funkcje najczęściej przygotowywanych przeze mnie dokumentów prawnych oraz znaczenie związanej z nimi terminologii prawnej.

LAST WILL

Termin “Last Will”, czyli testament “Testament” to nazwa dokumentu prawnego stanowiącego ostatnią wolę zmarłego, który podpisywany jest w celu rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Osoba sporządzająca testament to testator lub “testatrix”. Dokument ten, aby był ważny, musi być na Florydzie sporządzony w formie pisemnej i własnoręcznie podpisany w obecności notariusza publicznego oraz dwóch świadków. Dokument ten powinien zawierać wyznaczenie wykonawcy testamentu, tzw. “Personal Representative”. W przypadku nie wskazania wykonawcy testamentu, osobę tę wyznaczy sąd spośród osób najbliższych zmarłemu. Każdy, kto jest w posiadaniu testamentu osoby zmarłej, ma obowiązek złożyć oryginał w sądzie w ciągu 10 dni od daty odkrycia testamentu.

“LIVING WILL”

“Living will”” to rodzaj testamentu dotyczącego decyzji medycznych, który w przeciwieństwie do klasycznego testamentu, ma zastosowanie podczas życia osoby, która ten dokument sporządziła. W “living will”, testator wyraża bowiem swoje życzenia co do tego, na jakie procedury medyczne zgadza się lub nie zgadza się w przypadku, gdy nie będzie już w stanie komunikować się z personelem medycznym w końcowej fazie swojego życia lub w przypadku bardzo poważnej, najczęściej śmiertelnej i nieuleczalnej choroby. W “living will” można na przykład zadecydować zawczasu, czy chce się być sztucznie podtrzymywanym przy życiu w przypadku znalezienia się w stanie wegetatywnym. “Living will” zasadniczo różni się zatem od testamentu, gdyż dokument ten ma moc w czasie życia testatora, a nie po jego śmierci i nie dotyczy on majątku, lecz decyzji medycznych. Inna popularna nazwa tego rodzaju dokumentu to: “Health Care Advance Directive.” Prawo Florydy zezwala każdej osobie dorosłej na sporządzenie “living will”, w której może zadecydować o formie swojego leczenia lub odłączenia aparatury sztucznie podtrzymującej przy życiu w przypadku ciężkiej choroby.  Dokument ten powinien być podpisany w obecności dwóch świadków. W przypadku braku “living will” lub pełnomocnika medycznego, prawo podejmowania decyzji medycznych za osobę, która nie jest w stanie sama się komunikować, mają w kolejności określonej przez ustawę: opiekun prawny ustanowiony przez sąd, małżonek, dorosłe dzieci, rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele oraz kliniczni pracownicy socjalni. “Living will” warto zatem sporządzić, aby uniknąć w przyszłości konfliktów pomiędzy członkami rodziny oraz dylematów moralnych, którymi mogą oni czuć się obciążeni. W odróżnieniu od “living will”, która ma zastosowanie za życia, “last will”, czyli testament, działa po śmierci danej osoby i ma na celu rozporządzenie jej majątkiem oraz ciałem lub prochami zmarłego.

DESIGNATION OF HEALTH CARE SURROGATE

“Designation of Health Care Surrogate” lub “Medical Power of Attorney”, to pisemne pełnomocnictwo udzielane osobie trzeciej do podejmowania decyzji medycznych w imieniu mocodawcy. Dodatkowo, dokument ten zwykle zawiera również upoważnienie dla pełnomocnika do wglądu do wszystkich dokumentów medycznych mocodawcy. Bez takiego pisemnego upoważnienia, wszelka dokumentacja medyczna na Florydzie jest ściśle tajna i nie może zostać udostępniona osobom trzecim przez personel medyczny bez zgody osoby zainteresowanej. “Designation of Health Care Surrogate” musi być podpisana w obecności dwóch świadków, z których jeden nie może być małżonkiem lub osobą krewną mocodawcy. Ponadto, osoba wyznaczona jako pełnomocnik do spraw medycznych, czyli “health care surrogate”, nie może występować w charakterze świadka.

PROBATE

 “Probate” to termin określający sądowe postępowanie spadkowe, które należy przeprowadzić po śmierci osoby, której ostatnim stałym miejscem zamieszkania była Floryda i gdy zmarły pozostawił po sobie majątek podlegający postępowaniu spadkowemu. W celu ustalenia czy majątek zmarłego podlega postępowaniu spadkowemu, najlepiej skonsultować się z adwokatem. Nie każdy majątek przechodzi bowiem przez postępowanie spadkowe. W wyniku postępowania spadkowego majątek zmarłego przejmują spadkobiercy. Jeżeli zmarły pozostawił testament, musi on być złożony w sądzie w ciągu 10 dni od daty odkrycia testamentu. Jeżeli nie było testamentu, to należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania spadkowego, w którym dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. Kodeks postępowania spadkowego zawarty jest w Rozdziale 731 Statutu Florydy i określa on ustawową kolejność dziedziczenia spadkobierców w przypadku braku testamentu. Postępowanie spadkowe trwa minimum kilka miesięcy i może być kosztowne (koszty mogą bowiem wynieść do kilku procent wartości majątku spadkowego). Wymagane jest zatrudnienie adwokata co dodatkowo zwiększa koszty. Dodatkowo, w czasie postępowania spadkowego, majątek spadkowy jest przez pewien czas “zamrożony” i niedostępny dla spadkobierców. W celu ominięcia tych niedogodności i kosztów związanych z postępowaniem spadkowym, można ustanowić tzw. ““trust”” i uniknąć w ten sposób konieczności przeprowadzenia formalnego postępowania spadkowego.

TRUST

W dużym uproszczeniu, “Trust” to w prawie Florydy rodzaj funduszu powierniczego, poprzez ustanowienie którego można rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, omijając w ten sposób postępowanie spadkowe. Dokument ustanawiający trust to tzw. “Trust Agreement” lub “Trust Instrument”, czyli kontrakt stanowiący deklarację intencji utworzenia trustu i przeniesienia określonego majątku z osoby fizycznej, założyciela trustu, tzw. “Settlor”, na “trust” pod pieczę zarządcy, tzw. “Trustee”, na korzyść beneficjantów, którzy otrzymają majątek po śmierci założyciela trustu. W przypadku zwykłych trustów, mających na celu rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci i uniknięcie postępowania spadkowego, założyciel i zarządca trustu to najczęściej ta sama osoba, która w czasie życia ma pełną kontrolę nad majątkiem przeniesionym do trustu, jak i nad dokumentem ustanawiającym trust. Trust może być w każdej chwili zmieniony lub odwołany. Po śmierci założyciela trustu, majątek trustowy przechodzi na beneficjantów z mocy prawa i bez postępowania spadkowego. Aby nowo utworzony trust był ważny, należy zasilić go majątkiem. Pusty trust jest bowiem nieważny z mocy prawa. Wśród wielu korzyści ustanowienia trustu są: możliwość uniknięcia postępowania spadkowego na Florydzie i w innych stanach; prywatność (trust to dokument poufny, którego nie trzeba składać w sądzie po śmierci założyciela) oraz natychmiastowy dostęp do majątku osoby zmarłej po jej śmierci. W przypadku większych majątków, ustanowienie trustu może mieć też korzyści podatkowe. Pewne typy trustów mogą również ochronić majątek przed kredytorami lub ograniczyć dostęp kredytorów do majątku trustowego. Trusty są również trudniejsze do podważenia niż testamenty, dlatego zalecane są w przypadku przewidywanych konfliktów rodzinnych, jeżeli istnieje podejrzenie, że ktoś niezadowolony z decyzji o podziale majątku będzie kiedyś próbował podważyć ostatnią wolę zmarłego. Istnieje również wiele rodzajów trustów wyspecjalizowanych, które poza uniknięciem postępowania spadkowego, mogą służyć również innym celom np. trusty dla spadkobierców niepełnosprawnych pobierających benefity socjalne od państwa, trusty dla organizacji charytatywnych, trusty inwestycyjne wypłacające spadkobiercom określoną pensję w regularnych odstępach czasu bez przekazywania im całego majątku od razu, trusty dla zwierząt domowych, oraz trusty nieodwoływalne, które służą uchronieniu majątku przed kredytorami.

*Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka posiada wyróżnienia nadawane przez Avvo: “Clients Choice Award” za doskonałe recenzje klientów oraz “Top Attorney” w niezależnym rankingu adwokatów na Florydzie. Mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną.  Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PolishAttorneyClearwater.com lub www.PiaseckaLaw.com.

A. Piasecka 727-538-4171 – Artykuły Prasowe

Fake Attys